Under The Tutelage of
Soke Tsutomu Chida
Запис на пробне заняття
098 24 20 20 8

6 Кю білий пояс

Для аттестации на 6-й Кю (белый пояс) необходимо:
три месяца регулярных тренировок (не менее 30 тренировок)
- знать базовые упражнения, страховки, основную терминологию и технические приемы
- сдать заполненную регистрационную анкету и экзаменационный взнос
- должен быть оплачен годовой членский взнос
- иметь членский билет школы

Migi Hanmi Kamae
Hidari Hanmi Kamae

Seiza Ho
Rei Ho

Shikko Ho (Mae Shikko, Ushiro Shikko, Shikko Tenkan)

Zenpo Kaiten Ukemi
Zenpo Hiyaku Ukemi
Koho Kaiten Ukemi (Ichi), (Ni), (San)

Tai no Henko (Ichi), (Ni)
Hiriki no Yosei (Ichi), (Ni)
Sumatsu dosa (Ichi), (Ni)

Katate Mochi Shiho Nage (Ichi), (Ni)
Shomen Uchi Ikkajo Osae (Ichi), (Ni)

Стоимость теста: 25 евро

© 2012–2019 Aikido Kiyokan Dojo